تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها 

(موضوع بندهای (ش) ماده"27" و (6) ماده "45" قانون نظام صنفی)