برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در محل بازرسی و نظارت اصناف تهران

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در محل بازرسی و نظارت اصناف تهران

 

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در محل بازرسی و نظارت اصناف تهران

 

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در محل بازرسی و نظارت اصناف تهران

 

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در محل بازرسی و نظارت اصناف تهران

 

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در محل بازرسی و نظارت اصناف تهران

 

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در محل بازرسی و نظارت اصناف تهران

 

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در محل بازرسی و نظارت اصناف تهران

 

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در محل بازرسی و نظارت اصناف تهران

 

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در محل بازرسی و نظارت اصناف تهران

 

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در محل بازرسی و نظارت اصناف تهران